RZCC

Samenwerkingsovereenkomst RZCC – participanten

Het Regionale Zorg Communicatie Centrum, RZCC, draagt als regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) bij aan meer gezondheid van de inwoners van Zuidoost-Brabant door versterking van samenwerking tussen zorgorganisaties. RZCC bouwt met zorginstellingen en zorgnetwerken samen veilige digitale samenwerking, met zorgverleners én de inwoner, met als hoofddoel betere zorg te realiseren. RZCC bestaat vóór en dóór zorgorganisaties in Zuidoost Brabant. Die organisaties bepalen wat RZCC op de agenda zet, coördineert etc. voor en met medewerkers uit de zorgorganisaties. Voor meer informatie over de governance van RZCC: zie Reglementen – RZCC.

 1. De volgende werkzaamheden rekenen we tot de RZCC kernfunctie, die zoveel mogelijk vanuit de contributie van participanten wordt gefinancierd.
  • Jaarlijks maakt RZCC in de zomer een kalender per sector die schetst wat er op digitaliseringsgebied in het volgend kalenderjaar gaat spelen. Basis hiervoor vormen het wettelijk kader, landelijke architectuuruitgangspunten en landelijke digitaliseringsprogramma’s, samengevat in de Kapstok – RZCC. Participanten kunnen input leveren en dan volgt in september besluitvorming over het takenpakket in de Participantenraad.
  • RZCC voorziet vervolgens als regionaal netwerk in kennisuitwisseling op bovenstaand gebied. Daarbij past het organiseren en ondersteunen van diverse overlegvormen, met een teams-site, nieuwsbrieven, webinars en kennisbundeling (onder andere werkgroep regioarchitectuur).
  • RZCC coördineert de voorbereiding voor uit bovenstaande voortvloeiende regionale digitaliseringsprojecten met de betrokken zorginstellingen tot het moment dat een projectdefinitie gemaakt kan worden, zie verder onder punt 2.
  • De tabel Contributie 2024 beschrijft het contributiemodel voor aangesloten participanten. Dit model wordt jaarlijks herijkt en opnieuw aan participanten verzonden.
 2. Als de Participantenraad positief besluit over een uit te voeren project, is separate projectfinanciering nodig. Soms dient die zich vanuit een landelijk digitaliseringsprogramma aan. Zo niet, zoeken we in samenspraak met zorginstellingen naar aparte projectfinanciering. De projecten portfolio wisselt door de tijd en projecten zijn meestal van korte duur. Daarom werken we die niet nader uit in deze samenwerkingsovereenkomst. De actuele informatie staat op de website, zie Projecten. 
 3. RZCC is beheerder van een aantal regionale contracten met leveranciers voor digitale gegevensuitwisseling. Deze contracten kennen een separate financieringsstructuur. Lees meer hierover. De informatie wordt jaarlijks geactualiseerd.
 4. RZCC beheert het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor de regio en coördineert de regionale informatievoorziening en implementatie van landelijke gemeenschappelijke voorzieningen, als verlengde arm dan wel in opdracht van VZVZ (Home | AORTA-LSP). Hiertoe maakt VZVZ jaarlijks met RZCC en andere RSO’s afspraken, afgeleid van het jaarplan VZVZ. De zorginstellingen betalen hier dus niet voor.
 5. Een nieuwe rol die RZCC voor de regio gaat uitvoeren is die van Twiin Dienstverlener. De Twiin Dienstverlenersovereenkomst bevat de relevante documenten om die rol met alle participanten aan te kunnen gaan. Na goedkeuring daarvan, zal RZCC het tekenen in gang zetten. De bijlagen Taken en verantwoordelijkheden Twiin Dienstverlener en Zorgtoepassingen zullen jaarlijks worden gewerkt.
 6. Participanten kunnen nieuwe regionale diensten op het gebied van ICT, gegevensuitwisseling en anderszins ondersteuning van samenwerking aanvragen. Bij voldoende belangstelling en zonder blokkerende stemmen in de Participantenraad, gaat RZCC die opzetten. Alle bestaande diensten en diensten in opbouw, met opnieuw separate financiële afspraken, beschrijven we in Overige diensten. Deze worden jaarlijks geacturaliseerd.