Informatieberaad ziet versnelling in behalen outcomedoelen

Er is een versnelling zichtbaar in de richting van het behalen van de vier doelstellingen van het Informatieberaad Zorg. Elf concrete voorstellen om een doorbraak te realiseren, zijn volgens het Informatieberaad inmiddels vertaald naar verschillende activiteiten voor doelen zoals ‘Patiënt centraal’ en ‘overdracht’.

Tijdens het HIMSS/Health 2.0 congres in Sitges van afgelopen mei hebben bestuurders van het Informatieberaad Zorg en zorgbestuurders besproken welke doorbraken zij nodig achten om de vier outcomedoelen van het Informatieberaad te behalen. Dit leidde tot elf concrete voorstellen, die zijn gericht op regionale implementaties en landelijke opschaling.

REGIONAAL PGO

Een voorbeeld van een vertaling van de voorstellen naar de praktijk is het realiseren van een regionaal PGO. Zorgprofessionals zijn in verschillende delen van het land aan de slag gegaan in het kader van Outcomedoel 2 (‘Patiënt Centraal’). De regio’s Twente, Achterhoek, Zuidoost Friesland, Zuidoost Brabant en Utrecht zijn actief met het realiseren van een regionale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

In de genoemde regio’s werken zorgaanbieders uit de verpleeg- en verzorgingstehuizen en uit de thuiszorg samen met medewerkers van ziekenhuizen en met huisartsen aan een plan van aanpak, met aandacht voor de effecten en de potentiële voordelen van een regionaal PGO voor mensen met een zorgvraag en voor zorgverleners.

In de regio Zuidoost Brabant treedt RSO RZCC op als trekker van het regionale PGO. In plaats van voor afspraken tussen individuele organisaties en PGO-leveranciers is hier gekozen voor het ontsluiten van de diverse informatiesystemen in de regio naar één platform. Vervolgens kan de patiënt zelf een PGO kiezen dat voldoet aan de Medmij-standaard. Door één enkele koppeling naar het platform zijn medische gegevens van alle deelnemende zorgaanbieders in de regio in één keer te ontsluiten, aldus het Informatieberaad.

VEILIGE MAIL

In het kader van Outcomedoel 3 (‘Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling’) is recent het project Veilige Mail gestart. De komende maanden worden zaken opgesteld zoals een veldnorm, standaarden, een strategie voor het realiseren van veilige mail in de zorg en een implementatiekader. Hierbij worden de wensen en eisen van toekomstige gebruikers in de zorg en van leveranciers meegenomen.

GENERIEKE OUTCOMEDOELEN

In de vergadering van het Informatieberaad van 12 december 2016 zijn generieke outcomedoelen vastgesteld. Deze generieke doelen moeten de concrete richting aangeven die in de eigen (sectorale) programma’s, projecten en activiteiten vertaald worden. Dat is onder meer gebeurd in projecten zoals Medicatieoverdracht, MedMij, VIPP en Registratie aan de Bron.

  • Medicatieveiligheid: vanaf 1 januari 2019 worden medicatierecepten volgens de richtlijn medicatieoverdracht uitgeschreven, waarbij in voorkomende gevallen een met de patiënt geverifieerd actueel medicatieoverzicht (Basisset Medicatieoverdracht) beschikbaar is.
  • Patiënt Centraal: alle zorgaanbieders ondersteunen een gelijkwaardiger samenwerking tussen patiënt en zorgverleners en bieden daarom vanaf 1 januari 2020 aan burgers de mogelijkheid hun medische gegevens digitaal en gestructureerd in te zien en die gegevens te ontsluiten voor hun persoonlijke gezondheidsomgeving waaraan zij eigen gegevens kunnen toevoegen.
  • Overdracht (Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling): per 1 januari 2020 dragen zorgverleners altijd de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt digitaal, gestandaardiseerd, beveiligd en, tenzij dat onmogelijk is, met toestemming van de patiënt, over aan andere bij het zorgproces van die patiënt.
  • Eenmalig vastleggen en hergebruik: vanaf 1 januari 2021 vormt het primair zorgproces de basis voor gegevensvastlegging in de zorg en worden vastgelegde gegevens hergebruikt voor declaratie, onderzoek, kwaliteitstransparantie en governance. Eenheid van taal in de zorg dus.

In het Informatieberaad werken vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties onder regie van het ministerie van VWS aan het realiseren van een gestandaardiseerde digitale infrastructuur en afspraken over standaardisatie van medische gegevens. Het beraad is opgericht nadat in 2011 een landelijk patiëntendossier door de Eerste Kamer werd afgewezen uit vrees voor privacyproblemen.

Dit artikel verscheen eerder op icthealth.nl