Brabantse GGZ-instellingen gestart met digitaal verzenden medicatievoorschrift

In april 2021 hebben de zorgregio’s Oost-, Midden- en West-Brabant en Midden-Limburg een gezamenlijk convenant afgesloten om digitaal verzenden van medicatievoorschriften ook tussen de verschillende regio’s mogelijk te maken. In dit convenant is opgenomen dat het digitale medicatievoorschrift wordt beschouwd als een volwaardig recept. Om volgens dit convenant te kunnen werken, moet een GGZ-instelling aangesloten worden op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Inmiddels is een groot deel van de GGZ-instellingen uit Oost- en West-Brabant hierop aangesloten. Een mijlpaal waarvoor de Regionale Samenwerking Organisaties (RSO’s) REN West-Brabant en RZCC zich samen hard gemaakt hebben.

GGZ Momentum was in mei de eerste GGZ-instelling die na aansluiting op het LSP de koppeling in gebruik heeft genomen. De andere instellingen volgen, zoals GGZ Oost Brabant in september en GGzE in oktober. Zij kunnen nu de medicatievoorschriften voor hun cliënten digitaal naar de apotheek doorsturen en eventueel ook opvragen welke middelen precies verstrekt zijn aan de cliënt en wanneer. Deze ontwikkeling is goed voor de verbinding in de regio en zorgt voor een eenduidig beleid. Ook is het positief dat steeds meer organisaties zich aansluiten op het LSP, zo kunnen steeds meer verschillende disciplines informatie delen met elkaar.

Oorsprong convenant
Hoewel digitale verzending van recepten via het LSP veiliger is dan verzending op papier of via de fax, mag een digitaal verzonden medicatievoorschrift volgens de wet- en regelgeving tot op heden nog niet als volwaardig recept beschouwd worden. Om digitale verzending toch mogelijk te maken, stelden veel regio’s een convenant op waarin gesteld werd onder welke voorwaarden een digitaal verzonden recept toch als volwaardig recept gezien mag worden. Dit in navolging van de RZCC-regio Oost-Brabant waar in 2017 al een dergelijk convenant was opgesteld.

Gezamenlijk convenant als juridische basis
Hoewel de regionale convenanten een oplossing voor verouderde wetgeving boden, vormden zij tegelijkertijd een probleem: door het ontbreken van een gezamenlijk convenant en de soms tegenstrijdige inhoud van convenanten werd digitale verzending van recepten buiten de regio lastig. Zo veroorzaken convenanten soms verwachtingen bij apothekers die bij bovenregionale voorschrijvers niet worden nagekomen. Bijvoorbeeld als het gaat om het stoppen of wijzigen van voorgeschreven medicatie of de manier waarop laboratoriumwaarden gedeeld worden. Hoewel specifieke afspraken bedoeld zijn om de medicatieveiligheid in de regio te verhogen, leverden zij dus juist een risico op.

Om digitaal verzenden buiten de regiogrenzen mogelijk te maken én schijnveiligheid tegen te gaan is het gezamenlijke convenant opgesteld, dat teruggaat naar het ondervangen van het juridische probleem: het ontbreken van de digitale handtekening in elektronische medicatievoorschriften. Het convenant is een initiatief van RZCC, de regionale samenwerkingsorganisatie voor de zorg in Oost-Brabant.

Uitnodiging overleg 29 november
Op maandag 29 november om 10.00 uur is het volgende overleg via Teams. Op de agenda staan onder meer de vorderingen van het aansluiten van de overige GGZ-instellingen en we delen ervaringen. Verder is er ruim de tijd om vragen te stellen. Wilt u zich aanmelden voor dit overleg? Klik dan hier.