Extra financiering voor Babyconnect

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor de benodigde ICT-middelen voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De gewijzigde beleidsregel VIPP Babyconnect is op 8 juni gepubliceerd in de Staatscourant. De financiering is bestemd voor de extra kosten voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling en voor het gebruik tot en met 2024. In die periode wordt vastgesteld wat de uiteindelijke kosten hiervan zijn en hoe die worden opgenomen in de reguliere zorgbekostiging.

‘Implementatie is nu echt realistisch geworden. Tot nu toe was er het risico dat zorginstellingen zelf de investering in ICT-middelen zouden moeten doen. Zorginstellingen hebben krappe marges, dus niet alle instellingen hadden dit zelf kunnen of willen opbrengen’, aldus Mireille Wolleswinkel, directeur-bestuurder van het RZCC en penvoerder van Babyconnect Brabant en Babyconnect Limburg. ‘Het beschikbaar stellen van deze middelen geeft vertrouwen aan het partnerschap dat digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg niet alleen regionaal, maar ook landelijk hoog op de agenda staat.’

Huidige stand van zaken
In Brabant en Limburg zijn we in januari 2022 met Babyconnect gestart, nadat we in december de subsidie toegekend hadden gekregen. Bij beide projecten zitten we nu op het punt dat zorgverleners hebben gedefinieerd hoe zij gegevens van elkaar zouden willen inzien: welke gebruikerseisen stellen we aan een viewer en welke gegevens moeten daarin voor elkaar zichtbaar zijn. Ook hebben we intussen een goed beeld van de gewenste ICT-architectuur en de huidige mogelijkheden met de bestaande ICT. We liggen op schema om in het najaar een aanbesteding te doen, eind dit jaar een leverancier te kiezen en dan vanaf 2023 zorgverleners voor te bereiden met trainingen en de ICT-kant te implementeren.

VSV’s kunnen zich nog aansluiten
VSV’s die nog niet deelnemen aan VIPP Babyconnect krijgen door de gewijzigde beleidsregel tot 31 maart 2023 de tijd om zich alsnog aan te sluiten bij een regionaal partnerschap. Mireille Wolleswinkel: ‘In Brabant zijn we compleet. In Limburg misten we nog één deelnemer om ook VSV Weert te kunnen laten aansluiten. Na dit nieuws heroverweegt deze zijn beslissing. Het zou heel mooi zijn om ook die VSV te mogen verwelkomen, dan brengt de geboortezorg in heel Oost-Brabant en Limburg weer een stap vooruit.’

Meer informatie over de herzieningsaanvragen
Als Babyconnect Brabant en Babyconnect Limburg kunnen we tot en met 30 september 2022 een aanvraag indienen om de extra financiële middelen te ontvangen. Meer informatie over de herzieningsaanvragen vindt u hier: