Babyconnect

Dit project heeft als doel digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk te maken.

RZCC is penvoerder voor twee partnerschappen, Brabant (7 verloskundige samenwerkingsverbanden, VSV’s) en Limburg (5 VSV’s). Onder penvoerderschap verstaan we: het voorzitten van de stuurgroepen in beide regio’s, het sturen op voortgang, verantwoording afleggen over de resultaten en het gebruik van de subsidies aan het ministerie van VWS.

Meer informatie over Babyconnect