RZCC

Babyconnect

Doel project: digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk maken.

Rol RZCC: penvoerder voor twee partnerschappen, Brabant (6 verloskundige samenwerkingsverbanden, VSV’s) en Limburg (5 VSV’s). Onder penvoerderschap verstaan we: het voorzitten van de stuurgroepen in beide regio’s, het sturen op voortgang, verantwoording afleggen over de resultaten en het gebruik van de subsidies aan het ministerie van VWS. Mireille Wolleswinkel is penvoerder, de twee projectleiders komen van Coöperatie Slimmer Leven en RZCC ondersteunt het project op het gebied van communicatie.

Extra informatie: RZCC onderhoudt contact met de 2 RSO’s in oprichting in Limburg om gezamenlijk te bekijken hoe het beheer in Limburg georganiseerd moet worden.

Tot maart 2023 kunnen nog 3 VSV’s in Midden- en West-Brabant aansluiten. Als dat gebeurt, start er een nieuw deelproject, omdat die VSV’s qua architectuur extra aandacht vragen. Dit pakken we op in afstemming met de RSO’s in deze regio’s: ZMBR en REN.

Looptijd project: januari 2022 tot medio 2024.

Terug naar Projectenportfolio.