Leden Raad van Toezicht

Het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC) is een organisatie ván zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant vóór zorgaanbieders met als doel het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen zowel zorgaanbieders onderling als tussen zorgaanbieders en patiënten. Om deze missie sneller te doen slagen, is nauwere samenwerking nodig met de zorgaanbieders. Daarom krijgt het RZCC een nieuwe bestuursvorm, waarbij het huidige bestuur plaatsmaakt voor een Raad van Toezicht, bestaande uit 3 leden. Meer informatie over de nieuwe bestuursvorm van het RZCC vindt u hier.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

Binnen het RZCC is toezicht houden gebaseerd op vertrouwen, professionaliteit en een gezamenlijke en eenduidige visie op de doelstellingen en de (maatschappelijke) rol van de stichting.  De Raad van Toezicht fungeert als team waarin een constructieve opstelling en eensgezindheid over een gedeelde koers gecombineerd worden met een kritische individuele instelling. De kennis en ervaring van de toezichthouders zijn complementair aan elkaar.

Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de raad zodanig is samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is
 • er een goed gevoel is voor identiteit van het RZCC: ‘van’ en ‘voor’ de zorg
 • er een spreiding is over de volgende kennis/ervaringsgebieden: bestuurlijke ervaring in de zorg in combinatie met ondernemerschap/dienstverlening, financieel deskundige, ondernemer/zakelijke dienstverlener ICT
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur onafhankelijk en kritisch opereren en bekend zijn met governance-principes
 • er volstrekte onafhankelijkheid bestaat ten opzichte van de RZCC-activiteiten
 • de individuele leden beschikken over ruime bestuurlijke ervaring
Specifiek profiel leden Raad van Toezicht
Voorzitter
 • heeft het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen
 • beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht
 • beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de directeur
 • beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
 • is bij voorkeur werkzaam (geweest) als bestuurder of toezichthouder in de zorg
 • is bij voorkeur bekend met of voortkomend uit de regio Zuidoost-Brabant
 • heeft ervaring met en gevoel voor complexe samenwerkingsverbanden
Financieel-deskundige
 • heeft ervaring in een financiële functie op senior niveau
 • beschikt over bestuurlijke ervaring en/of kennis van de zorg
Ondernemer/Innovator ICT
 • heeft kennis en ervaring met ICT-dienstverlening en -strategie
 • is zelf werkzaam (geweest) als ondernemer en/of innovator in de ICT
 • heeft affiniteit met of kennis van de zorgsector
Benoeming en planning

De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door het huidige bestuur van het RZCC. Het bestuur is voornemens om in najaar 2021 tot benoeming over te gaan, met een ingangsdatum per 1 januari 2022.

Beloning

De vergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht bedraagt voor leden € 5.000,- per jaar en voor de voorzitter € 7.500,- per jaar.

Procedure

De begeleiding van deze procedure wordt gedaan door de heer L. Smeets, kwartiermaker bij het RZCC. Hij voert samen met de voorzitter en een lid van het huidige bestuur van het RZCC selectiegesprekken met in potentie voor deze positie geschikte kandidaten. De geselecteerde kandidaten zullen vervolgens een gesprek hebben met een benoemingscommissie, bestaande uit drie toekomstige leden van de Participantenraad.

Vervolg

Uw belangstelling voor deze functie kunt u kenbaar maken door uw CV en uw motivatie per mail te doen toekomen aan de heer Smeets. Zijn mailadres is loetsmeets@lissmore.nl. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op maandag 4 oktober 2021.