Werkwijze

Het RZCC werkt samen in de regio met de betrokken zorgverleners aan:

Het verhogen van de kwaliteit van patiëntenzorg door het initiëren, faciliteren en stimuleren van elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en de patiënt in de regio Zuidoost Brabant.De basis voor deze samenwerking wordt gevormd door de volgende basale uitgangspunten:

  1. We concurreren niet op patiëntinformatie, het patiëntbelang is hierbij leidend! Waar mogelijk gaan we dit afdwingen.
  2. De partners katalyseren via het RZCC de zorgcommunicatie in de regio Zuidoost Brabant.
  3. We creëren inhoudelijk en bestuurlijk commitment voor een concrete projectenkalender.
  4. Bij projecten streven we naar volledige deelname van alle betrokkenen. In overleg is later aansluiten soms een optie.
  5. Projecten die deelsectoren verbinden krijgen prioriteit.
  6. Iedereen mag meedoen, hierbij hanteren we het WAT (WorkingApart Together) concept.
  7. Ontsluiten van patiëntgegevens doen we samen als regio (PGO).
  8. Commitment aan projecten betekent automatisch ook deelname in de kosten, doorzettingsmacht in eigen huis/sector, samenwerking en beschikbaarheid resources.
  9. We moeten voldoen aan kwaliteitsstandaarden en werken waar mogelijk met standaarden.
  10. In de beoordeling van de projecten is de toegevoegde waarde voor de patiënt bepalend.

Hierbij wordt te allen tijde het belang van de patiënt voorop gezet. Het is namelijk de patiënt die de zorgverleners bindt.